Nieruchomości

Obsługa prawna nieruchomości

Kancelaria Adwokacka adwokat Ewy Zagórskiej-Prątnickiej doradza w sprawach z zakresu prawa nieruchomości, w tym w szczególności:

  • transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali
  • umów deweloperskich i umów sprzedaży lokali na rynku pierwotnym
  • najmu komercyjnego powierzchni biurowych i najmu konsumenckiego lokali mieszkalnych
  • uregulowania stosunków własnościowych wobec nieruchomości
  • zniesienia współwłasności praw do nieruchomości gruntowych i lokalowych
  • regulacja stanów nieruchomości obciążonych faktycznym wykonywaniem służebności przesyłu przez przedsiębiorstwa przesyłowe
  • zasiedzenia tytułów prawnych do nieruchomości
  • wywłaszczenia nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami
  • regulacji stanów prawnych gruntów rolnych, w tym zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej
  • reprezentacji w postępowaniach zgłoszeniowych, kontrolnych i nadzorczych przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami nadzoru budowlanego

Prawo nieruchomości jest głównym obszarem specjalizacji kancelarii. Obsługa prawna rozpoczyna się od sprawdzenia aktualnego stanu prawnego nieruchomości na podstawie dokumentów przedstawionych przez klienta oraz właściwych rejestrów i przepisów w przedmiocie przeznaczenia i możliwości zagospodarowania nieruchomości. Pomoc świadczona przez kancelarię obejmuje cały proces ustalania historii prawnej nieruchomości poprzez zweryfikowanie archiwalnych wpisów w księgach hipotecznych, archiwów sądowych lub państwowych, dokumentów ksiąg wieczystych, o ile księgi zostały założone dla nieruchomości, w przypadku ich braku zbiorów dokumentów prowadzonych dla nieruchomości oraz analizę wpisów zarejestrowanych w ewidencji gruntów i budynków.

W związku ze stosunkowo częstą koniecznością skonfrontowania obecnych i historycznych wpisów w rejestrach gruntów i budynków, w procesie ustalania stanu nieruchomości należy zlecić geodecie uprawnionemu przeprowadzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych dla danej działki ewidencyjnej lub budynku. Ustalenie stanu prawnego nieruchomości wymaga także, w uzasadnionych przypadkach, weryfikacji okoliczności wpisu nieruchomości w gminnej ewidencji zabytków.

Oprócz ww. kancelaria świadczy obsługę prawną w zakresie reprezentacji sądowej i przed organami administracji, postępowaniach polubownych, w negocjacjach ugodowych i z wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

Do zakresu usług prawnych kancelarii należy sporządzanie projektów umów przedtransakcyjnych i analiza umów transakcyjnych w obrocie nieruchomościami, w tym projektowanie umów najmu (dla celów mieszkalnych lub biurowych/magazynowych), leasingu nieruchomości, dzierżawy gruntów, umów przedwstępnych, rezerwacyjnych, analiza umów deweloperskich, sprzedaży, o ustanowienie służebności na nieruchomości (osobistych, gruntowych i przesyłu), zamiany, darowizny, zniesienia współwłasności praw do nieruchomości, podziału majątku, działu spadku i in.