Polityka prywatności i nota prawna

Polityka Prywatności

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, definicje

Adwokat Ewa Zagórska-Prątnicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Zagórska-Prątnicka przetwarza dane osobowe osób fizycznych
w związku z wykonywaniem zawodu adwokata.

Mając na celu ochronę prywatności i legalności przetwarzania danych osobowych:

 • osób fizycznych, dla których adwokat Ewa Zagórska-Prątnicka świadczy usługi prawne
 • osób fizycznych, z którymi adwokat Ewa Zagórska-Prątnicka współpracuje przy wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych w związku z realizowanymi przez nią usługami
  i zleceniami prawnymi
 • osób fizycznych, które nawiązują kontakt w celu otrzymania oferty usług prawnych, oferty pracy, współpracy lub pozyskania informacji o przedmiocie i zakresie świadczonych
  przez adwokata Ewę Zagórską-Prątnicką usług prawnych
 • osób fizycznych, których dane osobowe są pozyskiwane lub udostępniane w związku z zakresem usług prawnych świadczonych przez adwokata Ewę Zagórską-Prątnicką, a które nie są Klientami Kancelarii 

w niniejszej polityce prywatności przekazywane są Państwu informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych i przysługujących Państwu uprawnieniach w związku z ich przetwarzaniem.

W niniejszej polityce prywatności użyto pojęć, którym przyporządkowano następujące znaczenie: 1. Administrator, Kancelaria, Adwokat – adwokat Ewa Zagórska-Prątnicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Zagórska-Prątnicka,
 NIP: 1132373922, Regon 143337720, adres e-mail: ezp@ezpkancelaria.pl, numer telefonu: +48 660 417 317, która jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie
 i dla celów świadczenia usług prawnych i wypełniania obowiązków wynikających z wykonywania zawodu adwokata.
 2. Klient:

 • osoba fizyczna która w sposób dobrowolny i świadomy wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu świadczenia usług prawnych przez Kancelarię lub
 • osoba fizyczna która jest stroną umowy zawartej z Kancelarią w przedmiocie świadczenia usług prawnych lub
 • osoba fizyczna która zleciła podjęcie działań przed zawarciem umowy z Kancelarią

 3. RODO – rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

  tekst RODO opublikowany jest na stronie internetowej EUR -lex: www.eur-lex.europa.eu oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L119/1 i jest dostępny w polskiej wersji językowej pod linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 4. strona internetowa – strona internetowa Kancelarii w domenie http://adwokat-warszawa.org.pl

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych osób fizycznych

Wskazanie administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest adwokat Ewa Zagórska-Prątnicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Zagórska – Prątnicka
z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Dobrowoja 11, 04-003 Warszawa, telefon nr +48 660 417 317, adres e-mail ezp@ezpkancelaria.pl 

Wskazanie celów i podstaw przetwarzania danych osobowych

Kancelaria przetwarza dane osobowe osób fizycznych w celach:

 • udzielenia odpowiedzi na temat przedmiotu  i zakresu usług prawnych
 • wykonania usługi prawnej
 • pozyskania do pracy lub współpracy w związku ze świadczeniem usług prawnych przez Kancelarię
 • wypełnienia obowiązków ustawowych wynikających z wykonywania zawodu adwokata

Wskazanie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych osób fizycznych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • zgoda osoby fizycznej na przetwarzanie jej danych osobowych w celu świadczenia przez Kancelarię usług prawnych (art. 6 ust. 1 lit.a RODO)
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług prawnych, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o świadczenie usług prawnych (art. 6 ust. 1 lit.b RODO)
 • wypełnienie obowiązków wynikających z wykonywania zawodu adwokata (art. 6 ust. 1 lit.c RODO)
 • prawnie uzasadniony interes w postaci rzetelnego wykonania usługi prawnej przez Kancelarię, udzielenia odpowiedzi na zapytania, nawiązania relacji z osobą, która kontaktuje się
  z Kancelarią, przedstawienia na prośbę osoby fizycznej oferty współpracy z Kancelarią  (art. 6 ust. 1 lit.f RODO)    

Wskazanie obowiązku podania danych osobowych

Osoby kontaktujące się z Kancelarią nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych – jest to całkowicie dobrowolne. Brak podania danych kontaktowych może jednak uniemożliwić nawiązanie współpracy lub korespondencji, zwłaszcza udzielenie odpowiedzi na pytania kierowane do Kancelarii. 

Wskazanie okresu przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji usług prawnych, przez czas uzasadniony prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii w postaci rzetelnego świadczenia usług prawnych lub przez czas wymagany przepisami prawa. 

Wskazanie praw przysługujących osobom, których dane dotyczą i sposobu ich realizacji

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię przysługuje prawo do:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem)
 • dostępu do danych osobowych oraz otrzymania od Kancelarii ich kopii
 • sprostowania danych osobowych nieprawidłowych
 • uzupełnienia danych niekompletnych
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Kancelarii
 • przenoszenia danych, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy

Osoby chcące skorzystać z uprawnień wskazanych powyżej proszone są o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: ezp@ezpkancelaria.pl

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Wskazanie podmiotów, którym Kancelaria może przekazać dane osobowe osób fizycznych

Kancelaria może przekazać dane osobowe osób fizycznych podmiotom świadczącym na jej rzecz usługi związane z przedmiotem działalności Kancelarii, zwłaszcza usługi informatyczne, usługi archiwizacji danych, księgowe, prawne, finansowe, windykacyjne. Przekazanie danych osobowych odbywa się także  na wyraźne żądanie lub za zgodą osób fizycznych, których dane dotyczą, a także jeśli przekazanie następuje na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Kancelaria nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowych.

Kancelaria nie podejmuje w stosunku do osób, które się z nią kontaktują decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie dokonuje profilowania.

Nota prawna i zastrzeżenia 

 • Wszelkie dane zamieszczone na stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej ani konsultacji w przedmiocie przepisów prawa mających zastosowanie w sprawie o zindywidualizowanym stanie faktycznym
 • Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej
 • Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie
 • Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę
 • Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji:

   1) udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

   2) przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924 i 1018)

   – w zakresie określonym tymi przepisami

 • Adwokat podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

  Ostatnia aktualizacja: marzec 2020