Transport

Obsługa prawna transportu

Kancelaria Adwokacka adwokat Ewy Zagórskiej-Prątnickiej świadczy obsługę prawną przedsiębiorców z branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej.

Obsługa prawna skupia się przede wszystkim na zagadnieniach odpowiedzialności przewoźników zarówno pod reżimem prawa cywilnego, administracyjnego i karnego – z tytułu deliktów cywilnych, deliktów administracyjnych wynikłych z naruszenia norm regulacyjnych i czynów niedozwolonych na gruncie prawa karnego.

Przedsiębiorcy transportowi czują się podwójnie albo potrójnie karani za to samo naruszenie poprzez nakładane na nich kary pieniężne, raz w trybie administracyjnym, drugi raz w trybie postępowania karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia i trzeci raz w trybie cywilnym z tytułu podnoszonych wobec nich roszczeń regresowych lub roszczeń z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania umowne.

Należałoby wspomnieć, że dodatkowo w praktyce to przedsiębiorca ponosi obciążenie finansowe z tytułu nakładanych na kierowców kar pieniężnych. Wobec czego multiplikacja kar pieniężnych i zastosowanie wielu reżimów odpowiedzialności za to samo naruszenie powoduje konieczność ochrony prawnej przedsiębiorcy i respektowania jego praw i interesów zagwarantowanych przez naczelną zasadę zakazu karania dwukrotnie za ten sam czyn (łac.”ne bis in idem”), a także przez przepisy prawa wspólnotowego i międzynarodowego. Te i inne zagadnienia były przedmiotem spraw prowadzonych przez Kancelarię, w większości zakończonych uchyleniem zaskarżonych decyzji już na etapie postępowania administracyjnego.

Kancelaria świadczy obsługę prawną przedsiębiorców transportowych w szczególności w następującym zakresie:

  • opracowywanie i opiniowanie umów przewozu, spedycji i umów transportu okazjonalnego, w szczególności zagadnień zawarcia umowy, potrącenia, wygaśnięcia i rozwiązania umowy skutków niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, odszkodowania i kar umownych, załadunku i rozładunku towarów, zastawu i ubezpieczenia
  • doradztwo w przedmiocie warunków zastosowania regulacji konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) oraz uzupełniających regulacji prawa krajowego
  • reprezentację w sprawach z zakresu odpowiedzialności osób zarządzających transportem drogowym w firmach przewozowych, a także innych osób wykonujących czynności związane z przewozem drogowym oraz kierowców
  • reprezentację w sprawach naruszenia przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, naruszenia przepisów dotyczących użytkowania urządzeń rejestrujących lub związanych z nieposiadaniem przez kierowcę wymaganych dokumentów podczas przejazdu
  • doradztwo i reprezentację przewoźników podczas kontroli prowadzonych przez Inspekcję Transportu Drogowego i inne upoważnione ustawowo organy
  • doradztwo i reprezentację w przedmiocie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie 30 września 1957 r.