Adwokat, Prawnik, Mecenas, Kancelaria adwokacka. Obszar usług: Warszawa Praga-Południe

O KANCELARII

Ewa Zagórska-Prątnicka – adwokat w Izbie Warszawskiej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowego studium rzeczoznawstwa majątkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Z wynikiem pozytywnym zdała również egzamin na aplikację prokuratorską. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii Wardyński i Wspólnicy sp.k., warszawskich biurach międzynarodowych spółek prawniczych oraz Ministerstwie Sprawiedliwości. Obsługiwała polskie i zagraniczne spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne, w tym m.in. w polskich i zagranicznych postępowaniach arbitrażowych.

Jej specjalizacja obejmuje sprawy cywilne i gospodarcze, w tym m.in. opiniowanie i projektowanie umów prawa cywilnego i handlowego, obsługa transakcji nieruchomościami, przeprowadzanie inwestorów przez proces inwestycyjny zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych jako pełnomocnik i obrońca.

Laureatka I nagrody w ogólnopolskim Konkursie im. prof. dr hab. Jerzego Jakubowskiego z zakresu problematyki sądownictwa polubownego i mediacji za pracę magisterską p.t. „Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych wyroków sądów polubownych w Polsce”. Uczestniczka szkoleń i paneli dyskusyjnych organizowanych przez zagraniczne i krajowe instytucje arbitrażowe: VIAC (Wiedeń) i ICC (Paryż) oraz Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu prawa nieruchomości. Biegle włada językiem angielskim.

OBSŁUGA PRAWNA NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria Adwokacka adwokat Ewy Zagórskiej-Prątnickiej doradza w sprawach z zakresu prawa nieruchomości, w tym w szczególności:

 • transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali
 • umów deweloperskich i umów sprzedaży lokali na rynku pierwotnym
 • najmu komercyjnego powierzchni biurowych i najmu konsumenckiego lokali mieszkalnych
 • uregulowania stosunków własnościowych wobec nieruchomości
 • zniesienia współwłasności praw do nieruchomości gruntowych i lokalowych
 • regulacja stanów nieruchomości obciążonych faktycznym wykonywaniem służebności przesyłu przez przedsiębiorstwa przesyłowe
 • zasiedzenia tytułów prawnych do nieruchomości
 • wywłaszczenia nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • regulacji stanów prawnych gruntów rolnych, w tym zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej
 • reprezentacji w postępowaniach zgłoszeniowych, kontrolnych i nadzorczych przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami nadzoru budowlanego

Zagadnienia z zakresu prawa nieruchomości są wielowątkowe i złożone i są poddane reżimowi zarówno prawa cywilnego w szerokim znaczeniu, jak i administracyjnego, finansowego, ale także karnego. Na rynku nieruchomości nie jest możliwe znalezienie dwóch takich samych nieruchomości, dwóch podobnych jest bardzo trudne. Każda nieruchomość jest unikalna i za każdą stoi inna historia.

Podobnie jest z obsługą spraw dotyczących nieruchomości, każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia, poznania historii nieruchomości i dopasowania właściwego dla niej rozwiązania prawnego.

Kancelaria świadczy obsługę prawną spraw dotyczących prawa nieruchomości poprzez m.in ustalenie stanu sprawy, w tym ewentualnego przedawnienia roszczeń, możliwych do zastosowania środków prawnych i podjęcie odpowiednich czynności zabezpieczających interesy Klienta.

OBSŁUGA PRAWNA TRANSPORTU

Kancelaria Adwokacka adwokat Ewy Zagórskiej-Prątnickiej świadczy obsługę prawną przedsiębiorców z branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej.

Obsługa prawna skupia się przede wszystkim na zagadnieniach odpowiedzialności przewoźników zarówno pod reżimem prawa cywilnego, administracyjnego i karnego – z tytułu deliktów cywilnych, deliktów administracyjnych wynikłych z naruszenia norm regulacyjnych i czynów niedozwolonych na gruncie prawa karnego.

Przedsiębiorcy transportowi czują się podwójnie albo potrójnie karani za to samo naruszenie poprzez nakładane na nich kary pieniężne, raz w trybie administracyjnym, drugi raz w trybie postępowania karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia i trzeci raz w trybie cywilnym z tytułu podnoszonych wobec nich roszczeń regresowych lub roszczeń z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania umowne.

Należałoby wspomnieć, że dodatkowo w praktyce to przedsiębiorca ponosi obciążenie finansowe z tytułu nakładanych na kierowców kar pieniężnych. Wobec czego multiplikacja kar pieniężnych i zastosowanie wielu reżimów odpowiedzialności za to samo naruszenie powoduje konieczność ochrony prawnej przedsiębiorcy i respektowania jego praw i interesów zagwarantowanych przez naczelną zasadę zakazu karania dwukrotnie za ten sam czyn (łac.”ne bis in idem”), a także przez przepisy prawa wspólnotowego i międzynarodowego. Te i inne zagadnienia były przedmiotem spraw prowadzonych przez Kancelarię, w większości zakończonych uchyleniem zaskarżonych decyzji już na etapie postępowania administracyjnego.

Kancelaria świadczy obsługę prawną przedsiębiorców transportowych w szczególności w następującym zakresie:

 • opracowywanie i opiniowanie umów przewozu, spedycji i umów transportu okazjonalnego, w szczególności zagadnień zawarcia umowy, potrącenia, wygaśnięcia i rozwiązania umowy skutków niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, odszkodowania i kar umownych, załadunku i rozładunku towarów, zastawu i ubezpieczenia
 • doradztwo w przedmiocie warunków zastosowania regulacji konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) oraz uzupełniających regulacji prawa krajowego
 • reprezentację w sprawach z zakresu odpowiedzialności osób zarządzających transportem drogowym w firmach przewozowych, a także innych osób wykonujących czynności związane z przewozem drogowym oraz kierowców
 • reprezentację w sprawach naruszenia przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, naruszenia przepisów dotyczących użytkowania urządzeń rejestrujących lub związanych z nieposiadaniem przez kierowcę wymaganych dokumentów podczas przejazdu
 • doradztwo i reprezentację przewoźników podczas kontroli prowadzonych przez Inspekcję Transportu Drogowego i inne upoważnione ustawowo organy
 • doradztwo i reprezentację w przedmiocie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie 30 września 1957 r.